วีซ่ากรีซ
Visa Greece

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง (Passport)
– ที่มีอายุเหลือ หลังวันที่จะเดินทางกลับ 3 เดือนเป็นอย่างต่ำ
– มีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า
– สำเนาหน้า Passport 1 ชุด
– หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ยื่นด้วย

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาวหรือฟ้าอ่อน ขนาด 3.5 ซม. X สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ

3. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด และใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ

4. สำหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตร ให้ยื่นสูติบัตร (พร้อมสำเนา 1 ชุด และใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

5.ทะเบียนสมรส (พร้อมสำเนา 1 ชุด และใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

6. สำหรับผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของราชอาณาจักรไทย ให้ยื่นใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่มีอายุอย่างต่ำ 2 ปี, ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศ และวีซ่าอนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry visa) (พร้อมสำเนา 1 ชุด และใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

7. หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

8. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

9. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ กรณีมีคนเชิญ พร้อมเอกสารส่วนตัวของผู้เชิญ

10. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท

11. ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อมหน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย

12. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

13. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )


Greece Visa Application Center
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ากรีซ

ที่อยู่ 100/41, ชั้น 23 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์, 100 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก กทม.10500
(ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)

VISA SECTION, EMBASSY OF GREECE IN BANGKOK
เลขที่ 100/41, ชั้น 23 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์, 100 ถ.สาทรเหนือ สีลม 
บางรัก กทม.10500 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)   เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 13.00 น.
Tel. 02-667 0090 (สอบถามข้อมูลได้ช่วง 14.00 – 15.00 น.  Fax. 02-667 0093 E-mail: [email protected]

Australia - Austria - Belgium - Canada - Czech - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Ireland - Italy - Latvia - Lithuania - Luxembourg - Netherlands - New Zealand - Norway - Spain - Sweden - Switzerland - UAE - UK - USA

ProudWindTravel-banner