วีซ่าลัตเวีย
Visa Latvia

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

1.  พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (พร้อมเล่มเก่าถ้ามี)

2.  รูปถ่ายสีขนาด 3.5×4.5 Cm 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)

3.  ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

4.  ใบจองโรงแรมหรือที่พัก

5.  หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เจ้าของธุรกิจใช้ใบจดทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

6.  Statements ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนาสมุดบัญชี

7.  จดหมายเชิญจากประเทศลัตเวีย (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

8.  โปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างละเอียด

9.  กรมธรรม์ประกันการเดินทาง  1,500,000 บาท ( Medical Insurance )

10. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน


ศูนย์บริการรับยื่นวีซ่าลัตเวีย สามารถยื่นคำร้องได้ที่ VFS Latvia 10/104-106 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 8 สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ, วัฒนา กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 10110.
โทรศัพท์ : +66 (0)2 460 7061
EMAIL ID : [email protected]
เวลาทำการ : 08:00 – 12:00 | 13:00 – 16:30

Australia - Austria - Belgium - Canada - Czech - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Ireland - Italy - Latvia - Lithuania - Luxembourg - Netherlands - New Zealand - Norway - Spain - Sweden - Switzerland - UAE - UK - USA

ProudWindTravel-banner