วีซ่าลิทัวเนีย
Visa Lithuania

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริง พร้อมสำเนา และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่าย ขนาด 3.5 ซม x 4 ซม พื้นหลังสีขาว จำนวน  2 ใบ

3. สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) 2 ฉบับ และสำเนาวีซ่าอื่นๆ ที่เคยได้รับ

4. หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

5. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

6. แผนการเดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ

7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, หลักฐานทางการเงิน, สูติบัตร, โฉนดที่ดิน ฯลฯ

8. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ กรณีมีคนเชิญ พร้อมเอกสารส่วนตัวของผู้เชิญ

9. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท

10. ใบจองที่พัก/โรงแรม  หรือผู้ที่จะมาพักอยู่ด้วยพร้อมหน้า passport 

11. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

12. หลักฐานการประกัน สุขภาพและอุบัติเหตุ 1,500,000 บาท ( Medical Insurance )


วีซ่าลิทัวเนียสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเยอรมันนี  VFS Global  Germany
อาคารเดอะพลาซ่าชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ 405 อาคารจัตุรัสจามจุรี  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  
รุงเทพมหานคร 10330 , โทร. +66 2 287 90 00

Australia - Austria - Belgium - Canada - Czech - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Ireland - Italy - Latvia - Lithuania - Luxembourg - Netherlands - New Zealand - Norway - Spain - Sweden - Switzerland - UAE - UK - USA

ProudWindTravel-banner