วีซ่าเนเธอร์แลนด์
Visa Netherlands

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริง พร้อมสำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 5 cm x 4 cm) พื้นหลังสีขาวอายุไม่เกิน 6 เดือน

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

4. สำเนาการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและกลับ

5. ประกันการเดินทางจะต้องมีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท

6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรมที่ระบุชื่อของผู้เดินทางอย่างชัดเจน

7. หนังสือรับรองการทำงาน หรือสถานศึกษาที่เรียนอยู่ภาษาอังกฤษ

8. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ไม่เกิน 7 วัน

9. กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่าย ต้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องสายเลือดเดียวกันเท่านั้น ต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย (Sponsor letter) เป็นภาษาอังกฤษของผู้ออกค่าใช้จ่าย เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้ออกค่าใช้จ่าย เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบเกิด


Netherland Visa Application Center – VFS Global
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ – VFS Global

ที่อยู่ อาคาร จัตุรัสจามจุรี ชั้น 4 ห้อง 403 เลขที่ 317 ถนนพญาไท แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-118-7003 อีเมล์: [email protected]
เปิดจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.00
Web: vfsglobal.com/netherlands

Australia - Austria - Belgium - Canada - Czech - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Ireland - Italy - Latvia - Lithuania - Luxembourg - Netherlands - New Zealand - Norway - Spain - Sweden - Switzerland - UAE - UK - USA

ProudWindTravel-banner