วีซ่านิวซีแลนด์ 
Visa New Zealand

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่านิวซีแลนด์

วีซ่าท่องเที่ยว รายละเอียดเอกสารที่ใช้

1. สำเนาพาสปอร์ต

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. ใบรับรองงาน หรือ ทะเบียนการค้า (ถ้ามี) / ถ้าธุรกิจส่วนตัวให้ใช้ภาพถ่ายแทนได้

4. หนังสือรับรองบริษัท (ถ้ามี)

5. ทะเบียนบ้าน

6. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

7. ทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า (ถ้ามี)

8. บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เป็นภาษาอังกฤษ (ขอจากธนาคาร) และมีเงินเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 150,000 บาท

9. หนังสือรับรองเงินในบัญชี (ขอจากธนาคาร) 10. รูปถ่าย 3.5×4.5 cm


Visa Application Center
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านิวซีแลนด์

ที่อยู่ 140/41 (19ดี), อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์, ชั้น 19, ถนนสีลม, แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

Australia - Austria - Belgium - Canada - Czech - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Ireland - Italy - Latvia - Lithuania - Luxembourg - Netherlands - New Zealand - Norway - Spain - Sweden - Switzerland - UAE - UK - USA

ProudWindTravel-banner