วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
Visa Switzerland

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริง พร้อมสำเนา

2. รูปถ่าย 2 ใบขนาด 3.5 ซม x 4 ซม พื้นหลังสีขาว 

3. สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) 2 ฉบับ และสำเนาวีซ่าอื่นๆ ที่เคยได้รับ

4. หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

5. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

6. แผนการเดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ

7. หนังสือรับรองการทำงาน หรือสถานศึกษาที่เรียนอยู่ภาษาอังกฤษ

8. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ กรณีมีคนเชิญ พร้อมเอกสารส่วนตัวของผู้เชิญ

9. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท

10. ใบจองที่พัก/โรงแรม  หรือผู้ที่จะมาพักอยู่ด้วยพร้อมหน้า passport 

11. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

12. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ( Medical Insurance )


ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์-VFS Global
เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 16:30 น.
โทร: 02-118-7015 อีเมล์:[email protected]  , website: www.vfsglobal.ch/Switzerland

ยื่นวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 14.00 น.  รับเล่ม: จันทร์ – ศุกร์   เวลา 08.30 -16.00 น.

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย
35 ถ.วิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  , website: eda.admin.ch/bangkok

Australia - Austria - Belgium - Canada - Czech - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Ireland - Italy - Latvia - Lithuania - Luxembourg - Netherlands - New Zealand - Norway - Spain - Sweden - Switzerland - UAE - UK - USA

ProudWindTravel-banner