วีซ่าทำงานแคนาดา (Worker Visa) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

ทำงานในแคนาดา ท่านต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และวีซ่าคนงาน (Worker Visa) ก่อนเดินทางเข้ามาทำงานในแคนาดา จากหน่วยงานอิมมิเกรชั่นของรัฐบาลแคนาดา (IRCC) วีซ่าคนงานใช้เพื่อเดินทางเข้าแคนาดา ใบอนุญาตทำงานเป็นเอกสารสำคัญที่อนุญาตให้ท่านพำนักในประเทศแคนาดาและทำงานให้กับนายจ้างที่ได้รับอนุมัติ