ไทยวีซ่า

Click here for English

Visa Non- Immigrant “O” ติดตามครอบครัว

ผู้ที่สามารถขอรับวีซ่าประเภทนี้ได้ได้แก่บุคคล 3 กลุ่มดังนี้:
1. ชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับคนไทย / อุปการะบุตรคนไทย
2. ครอบครัว/ผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าประเภท “Non- B” ที่มีใบอนุญาตทำงานในไทย
3. ครอบครัว/ผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าเกษียณ ซึ่งอายุต่ำกว่า 50 ปี

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

-หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
-แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
-ภาพถ่ายขนาด 2 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน /
ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ) พื้นหลังสีน้ำเงินหรือสีขาว
-ต้นฉบับและสำเนาทะเบียนสมรส (สำหรับคู่สมรส) หรือสูติบัตร (สำหรับเด็ก)
-สำเนาใบอนุญาตทำงานไทย (กรณีติดตามผู้ถือ Non-B)
-สำเนาหน้าข้อมูลและหน้าวีซ่าไทยของหนังสือเดินทางของผู้อุปการะ (กรณีติดตามผู้ถือ Non-B/วีซ่าเกษียณ)
-ค่าธรรมเนียมวีซ่า (Single Entry 2,000 บาท, Multiple Entry 5,000 บาท)
-หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน จำนวนเงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร คือ ต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท (สี่แสนบาท)

เอกสารที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยอาจร้องขอเพิ่มเติม ได้แก่:

-สำเนาทะเบียนบริษัท, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท, สำเนาของงบดุลล่าสุดของบริษัท, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของบริษัท (กรณีติดตามผู้ถือ Non-B)

-หนังสือรับรองความประพฤติ

-ใบรับรองแพทย์

เนื่องจากเอกสารที่จำเป็นต้องใช้อาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ยื่นใบสมัครจึงควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดสำหรับสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่คุณต้องการสมัคร

ระยะเวลาของการขอวีซ่า

เมื่อยื่นขอวีซ่าครั้งแรกคู่สมรสหรือบุตรของคุณจะได้รับวีซ่าเข้าครั้งเดียวมีอายุ 90 วัน สามารถขยายเวลาการพักอาศัยได้ 1 ปี โดยยื่นขอขยายเวลาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย ควรยื่นคำร้องขอต่ออายุเมื่อยังเหลือเวลาอย่างน้อย 21 วันสำหรับวีซ่าปัจจุบัน

วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส “O” ติดตามคู่สมรส ไม่อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยตามกฎหมาย หากผู้ร้องขอวีซ่ารหัส O ประสงค์ที่จะทำงาน ควรขอรับวีซ่าประเภท “B” และต้องมีใบอนุญาตทำงาน

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องออกจากประเทศด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ ต้องได้รับอนุญาตให้กลับเข้าประเทศ (Re-Entry) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่ใกล้ที่สุดหรือที่สนามบินนานาชาติที่จะเดินทางออกนอกประเทศ หากไม่มี Re-Entry วีซ่าอาจถูกยกเลิก (ยกเว้น Multiple Entry)

ในกรณีที่มีการหย่าร้าง วีซ่าติดตามครอบครัวจะถูกยกเลิกและคุณจะต้องให้ออกจากประเทศทันที


Non- Immigrant “O” (Marriage, Dependent, Family member)

Those who can obtain this type of visa can be 3 groups of people as follows:

1. Foreigners who marriage with Thai nationality / sponsored Thai children

2. Family / followers of “Non-B” visa holders with work permits in Thailand

3. Family / followers of retirement visa holders which is under 50 years old

Requirements for Dependent Visa in Thailand

To apply for their dependent visas, your spouse and/or child will need the following:
· Passport with at least 6 months validity remaining
· Completed application form
· Recent photo, 4×6 cm in size with a blue or white background
· Original and copy of Marriage Certificate (for spouse) or Birth Certificate (for child)
· Copy of the sponsoring individual’s Thai Work Permit
· Copy of the Info page and Thai Visa page of the sponsoring individual’s passport

· Visa fee (The exact amount depends on which Thai Embassy or Consulate you’re applying at)

· Evidence of financial status The amount of money that an alien must have with him while traveling in the Kingdom is to have money or documents that should be paid or exchanged for a value equal to the exchange rate of not less than 400,000 baht (four hundred thousand baht).

Additional requirements depending on which Thai Embassy or Consulate , there may such as:
-Copy of the company’s registration, company’s shareholders list, company’s latest balance sheet, company’s registration of value-added tax (VAT) in case of dependent of Non- B holders.

Because the exact documents required can vary according to where the application is filed, it is best to check the most recent information given for the Thai Embassy or Consulate you wish to apply at.

Duration of Dependent Visas

When first applying for a dependent visa, your spouse or child will be granted a single-entry visa valid for a stay of 90 days.Their stay can be extended for 1 year at a time by applying for an extension at the local Immigration Office in Thailand. The application for extension should be made when there is still at least 21 days validity remaining on the current visa.

The Non-Immigrant “O” Visa for dependents does not allow them to legally work in Thailand. If Non- O holders wish to work, he or she should get the appropriate Non-Immigrant “B” Visa and Work Permit through their own employers.

n case you have to leave the country for any reason, you must be allowed to return to the country by apply for Re-Entry at the nearest immigration office or at the international airport that you will depart. By this way, your visa will not be canceled.

In the event of a divorce, your marriage visa will be canceled and you will have to leave the country immediately.


Non-Immigrant Visa “O” (Retirement) มี 3 ประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร

1. Non-Immigrant Visa “O” (Retirement) มี 3 ประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร
2. Non-Immigrant “O-A” Visa เป็นการอนุญาตให้พำนักอยู่ไทย 1 ปี ขอขยายวีซ่าต่อได้อีก 1 ปี
3. Non-Immigrant “O-X” Visa เป็นการอนุญาตให้พำนักอยู่ไทย 5 ปี ขอขยายวีซ่าต่อได้อีก 5 ปี

ทั้ง 3 ประเภทวีซ่านี้ แตกต่างกันทั้งระยะเวลาพำนักอาศัย ระยะเวลาขยายวีซ่า หลักเกณฑ์ต่างๆและเอกสารประกอบการพิจารณา

หลักเกณฑ์การขอยื่นต่อวีซ่าเกษียณอายุ

1. มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
2. มีวีซ่าเกษียณอายุ (Non-O Visa) อายุ 90 วัน และพำนักในประเทศไทยมาแล้ว 60 วัน
3. มีหลักฐานแสดงการมีเงินได้จากธนาคารในประเทศไทย เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝาก
– Non-O Visa และ Non-O-A Visa : เงินรายได้/เงินเกษียณอายุ เดือนละ 65,000 บาท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน หรือเงินฝาก-เงินบำนาญ รวมกันปีละ 800,000 บาท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
– Non-O-X Visa : เงินรายได้/เงินเกษียณอายุ เดือนละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน หรือเงินฝาก-เงินบำนาญ รวมกันปีละ 3,000,000 บาท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน

4. หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย (ประเภทออมทรัพย์ธรรมดา / ประจำ) และสำเนาบัญชีธนาคาร

อกสารประกอบการขอยื่นต่อวีซ่าเกษียณอายุ

1. แบบคำขอ ตม.7
2. รูปถ่ายขนาด 4X6 ซม. จำนวน 2 ใบ
3. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้ได้ ไม่น้อยกว่า 18 เดือน พร้อมสำเนา
4. สำเนา หน้าวีซ่า และตราประทับขาเข้า
5. หลักฐานแสดงการมีเงินได้จากธนาคารในประเทศไทย เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝาก
6. หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย ประเภทออมทรัพย์
7. กรมธรรม์ประกันสุขภาพ
8. ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่าเกษียณอายุ 1,900 บาท (ไม่สามารถขอคืนได้)

ข้อควปฏิบัติ

1. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่าเกษียณอายุทำงานทุกประเภทในประเทศไทย
2. การยื่นต่อวีซ่า สามารถยื่นล่วงหน้าก่อนวีซ่าหมดอายุได้อย่างน้อย 21 วัน
3. ผู้ที่ถือวีซ่า 1 ปีขึ้นไป จะต้องไปรายงานตัวทุก 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน
4. การยื่นรายงานตัว 90 วัน สามารถยื่นล่วงหน้าได้ 14 วัน หรือล่าช้าไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ที่กำหนดให้รายงานตัว
5. กรณีที่ยื่นรายงานตัวล่าช้าเกิน 90 วัน จะต้องมารายงานตัวด้วยตนเองและเสียค่าปรับ 2,000 บาท หรือถ้าคนต่างชาติถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ 4,000 บาท
6. กรณีที่มีการเดินทางออกนอกประเทศไทย เมื่อเดินทางกลับมาให้เริ่มนับ 1 ใหม่จากวันแรกที่เข้าประเทศไทย เป็นเวลา 90 วัน
7. ผู้ที่ถือวีซ่าแบบ Single Entry (เข้าได้ครั้งเดียว) หากมีความจำเป็นต้องการออกนอกประเทศและอยากกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกด้วยวีซ่าเกษียณอายุ (Non-O Retirement) เหมือนเดิม ให้ดำเนินการยื่นขอ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สุด หรือสนามบินนานาชาติที่จะเดินทางออกนอกประเทศ

การขอ Re-entry Permit มีทั้งหมด 2 แบบ

1. Single Re-entry Permit มีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับหนึ่งครั้ง ให้เดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้แค่ครั้งเดียว

2.   Multiple Re-entry Permit มีค่าธรรมเนียม 3,800 บาท สำหรับเกินกว่าหนึ่งครั้ง ให้เดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้หลายครั้งใน 1 ปี โดยไม่เกินอายุวีซ่าที่ถือ

**โดยการขอนั้นจะต้องไปติดต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อนจะเดินทางออกนอกประเทศ

Australia - Austria - Belgium - Canada - Czech - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Ireland - Italy - Latvia - Lithuania - Luxembourg - Netherlands - New Zealand - Norway - Spain - Sweden - Switzerland - UAE - UK - USA

ProudWindTravel-banner