เปิดรับสมัคร วีซ่า work and holiday Australia 2022

วีซ่า work and holiday เป็นวีซ่าสำหรับเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ที่ต้องการ ไปท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับประเทศออสเตรเลีย ประมาณปีละ 2,000 คน โดยวีซ่ามีอายุ 1 ปี วีซ่า work and holiday เป็นวีซ่าสำหรับเยาวชนที่มีอายุ 18 – 30 ปี และเมื่อสมัครวีซ่าแล้วเสร็จผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 31 ปี ผู้ที่ถือวีซ่าสามารถเรียนและทำงานไปด้วยก็ได้ แต่ถ้าทำงานเกิน 6 เดือนต้องเปลี่ยนนายจ้าง เข้าเรียนได้ไม่เกิน 4 เดือน สามารถเข้าออกประเทศได้หลายครั้งภายเวลา 12 เดือนตามอายุของวีซ่า และสามารถยื่นขอวีซ่าได้อีกเป็นครั้งที่สอง เมื่อทำงานครบ 3 เดือน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร :      

1.     มีอายุ 18 – 30 ปี

2. มีสัญชาติไทย

3. ผู้ขอต้องมีเงินทุนสำหรับเลี้ยงชีพอย่างน้อย 5,000 AUD (120,000 บาท)

4. มีทุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ

5. ไม่เคยมีวีซ่าประเภทนี้มาก่อน

6. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กำหนด

7. มีหนังสือรับรองคุณสมบัติจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน

8. มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เคยมีประวัติทางด้านอาชญากรรม

9. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

10. เป็นผู้ที่มีความจริงใจทีจะพำนักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียประเภทวีซ่าชั่วคราว

รับสมัครทางเว็ปไซด์ www.dcy.go.th  ระหว่างเดือนมกราคม –กุมภาพันธ์ 2022