เอกสารการแต่งงานแต่ละประเทศ

เอกสารแต่งงานที่ประเทศ เดนมาร์ก

 1. ใบรับรองโสด
 2. ใบเกิด
 3. ประกันชีวิต (ต้องคุ้มครอง COVID 19 ด้วย)
  ** หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกันแบบไหน
 4. หลักฐานการเงิน
 5. หลักฐานการทำงาน
 6. หนังสือรับรองจากฝ่ายชาย
 7. จดหมายเชิญ (ทำไมถึงอยากให้ไป)
 8. หน้าพาสปอร์ต
 9. หน้าบุ๊คแบงก์

เอกสารแต่งงานที่ประเทศ เบลเยี่ยม

 1. ใบรับรองโสด
 2. ใบเกิด
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
  ** นำไปรับรองเอกสารที่กงสุล (ยังไม่ต้องแปล)
 • ใบโสดใช้ใบจริง
 • ใบเกิด รับรองสำเนา
  1.
  นำไปแปลภาษาท้องถิ่นว่าใช้ภาษาอะไรเป็นหลัก
  (เบลเยี่ยม ใช้ภาษา ดัตช์)
  2.
  นำเอกสารภาษาไทยที่กงสุลรับรองและเอกสารแปลไปรับรองที่สถานทูต
  3.
  รอรับใบเสร็จและระบุวันรับเอกสาร
  *** ในการแปลเอกสารต้องเป็นชื่อร้านแปลที่สถานทูตรับรอง
  แปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วนำไปรับรองที่กงสุล

รอประมาณ 2 วัน

เอกสารแต่งงานที่ประเทศ ฝรั่งเศส

 1. ใบรับรองโสด
 2. ใบเกิด พร้อมสำเนา
 3. นัดหมายสถานทูต
 4. บัตรประชาชนตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 5. ใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถ้ามี)
 6. ใบทะเบียนบ้าน (พร้อมสำเนา)

** เอกสารของฝ่ายชาย

 • ใบรับรองโสด  แปลไทย  แสตมป์ที่กระทรวงการต่างประเทศ
 • พาสปอร์ต (ไม่ต้องแสตมป์ที่ก็ได้)

เอกสารฝ่ายชาย เอกสารฝ่ายหญิง

 1. ใบรับรองโสด ตัวจริง 1. บัตรประชาชน (สำเนา)
 2. พาสปอร์ต 2. ทะเบียนบ้าน (สำเนา)
 3. ใบรับรองโสดที่เขียนจากฝ่ายชาย 3. พยาน 2 คน
 4. รูปถ่ายความสัมพันธ์ – เตรียมบัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน (สำเนา)

** 1. ใบสมรสตัวจริง

 1. ใบสมรสที่เป็นตาราง 
  นำไปแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสไปแสตมป์ที่กงสุลแล้วส่งไปยังสถานทูตฝรั่งเศส

เอกสารแต่งงานที่ประเทศ ฟินแลนด์

 1. ยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนก่อน
 • บอกรายละเอียดว่าจะไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศฟินแลนด์
 • มีเอกสารที่ใช้ในการการันตีว่าจะกลับมาที่ประเทศไทย เช่น กลับมาทำงาน /
  กลับมาดูแลธุรกิจ / ครอบครัว
 1. ใบรับรองโสด  แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วนำไปรับรองที่กงสุล 
  นำไปรับรองที่สถานทูตฟินแลนด์

** นายอำเภอที่เซนต์ใบโสดต้องเป็นนายอำเภอที่มีชื่ออยู่ในระบบราชการเท่านั้น

เอกสารแต่งงานที่ประเทศ เยอรมัน

 1. หนังสือเดินทาง
 2. สูติบัตร
 3. ใบรับรองที่อยู่อาศัย / ทะเบียนบ้าน
 4. ใบรับรองโสด
 5. ใบสมรสเก่า
 6. ใบหย่ากับคู่สมรสเก่า
 7. ทะเบียนหย่าแยกต่างหาก
 8. ใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล
 9. คำพิพากษาการหย่าจากศาล (ถ้ามีการหย่า)
 10. ใบสาบานตนว่าให้ข้อมูลสถานภาพการสมรสถูกต้อง

** เอกสารทุกอย่างแปลเป็นภาษาเยอรมัน

เอกสารแต่งงานที่ประเทศ อิตาลี

หญิง 1. หนังสือรับรองโสด

 1. สูติบัตรใบเกิดต้นฉบับ
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประชาชน
 4. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
 5. กรณีที่เคยแต่งงานแล้วต้องมีใบหย่า (หย่าไม่ต่ำกว่า 310 วัน) รูปถ่าย 1 ใบ
  ** เอกสารทั้งหมดต้องสำเนาและไปรับรองที่กงสุลก่อน

ชาย 1. พาสปอร์ต (ถ่ายสำเนา)

 1. ID Card (ถ่ายสำเนา)
 2. หนังสือรับรองโสด (ขอที่เขตอิตาลี)
 3. หนังสือรับรองการทำงาน
 4. รูปถ่าย 1 ใบ

Australia - Austria - Belgium - Canada - Czech - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Ireland - Italy - Latvia - Lithuania - Luxembourg - Netherlands - New Zealand - Norway - Spain - Sweden - Switzerland - UAE - UK - USA

ProudWindTravel-banner