วีซ่าลักเซมเบิร์ก
Visa Luxembourg

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป  (ถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย)

2. รูปถ่ายสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 3.5 ซม. X สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ 

3. หลักฐานการทำงาน  ในกรณีที่เป็น พนักงานบริษัท 

4. ในกรณีที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา ใช้จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการเงิน Statement ตัวจริงย้อนหลัง 6 เดือน (ภาษาอังกฤษ)

6. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด 

7. สำหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตร ให้ยื่นสูติบัตร (พร้อมสำเนา 1 ชุด และใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

8. ทะเบียนสมรส (พร้อมสำเนา 1 ชุด และใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

9. หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคารภาษาอังกฤษ

10. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

11. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ กรณีมีคนเชิญ พร้อมเอกสารส่วนตัวของผู้เชิญ

12. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท

13. ใบจองที่พัก/โรงแรม  หรือผู้ที่จะมาพักอยู่ด้วยพร้อมหน้า passport 

14. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

15. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ( Medical Insurance )


สถานทูตลักเซมเบิร์กในกรุงเทพฯ

คิวเฮ้าส์ลุมพินีชั้น 17   ถ. สาทรใต้   ทุ่งมหาเมฆสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทร: +66 (0) 2 677 7360 , แฟกซ์: +66 (0) 2 677 7364 , [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : +66 (0) 81855 0362, งานกงสุลและการขอวีซ่า : [email protected]

Australia - Austria - Belgium - Canada - Czech - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Ireland - Italy - Latvia - Lithuania - Luxembourg - Netherlands - New Zealand - Norway - Spain - Sweden - Switzerland - UAE - UK - USA

ProudWindTravel-banner