วีซ่าฟินแลนด์ 
Visa Finland

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าฟินแลนด์

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว 3.5×4.5 cm. ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

4. หลักฐานการเงินตัวจริงพร้อมสำเนา 

5. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

6. Statements จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน และมีเงินเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการขอวีซ่า

7. ตารางการเดินทางท่องเที่ยว (บริษัทดำเนินการให้)

8. ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อมหน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย (บริษัทดำเนินการให้)

9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ (บริษัทดำเนินการให้)

10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

11. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ( Medical Insurance ) (บริษัทดำเนินการให้)

12. ใบเชิญจากคนเชิญ Invitation letter และเอกสารส่วนตัวของผู้เชิญ เช่น 
     พาสปอร์ต และหน้าที่มีตราประทับเข้าออกประเทศไทย/หนังสือรับรองการทำงาน/ Statements ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีมีผู้เชิญ)

13. แบบสอบถามความสัมพันธ์ (บริษัทดำเนินการให้)


Finland Visa Application Center – VFS Global
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฟินแลนด์ – VFS Global

ที่อยู่ เลขที่ 317 ยูนิต 404 อาคารเดอะพลาซ่า ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Australia - Austria - Belgium - Canada - Czech - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Ireland - Italy - Latvia - Lithuania - Luxembourg - Netherlands - New Zealand - Norway - Spain - Sweden - Switzerland - UAE - UK - USA

ProudWindTravel-banner