วีซ่าอิตาลี
Visa Italy

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป  (ถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย)

2. รูปถ่ายสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

3. หลักฐานการทำงาน  ในกรณีที่เป็น พนักงานบริษัท 

4. ในกรณีที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา ใช้จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการเงิน Statement ตัวจริงย้อนหลัง 6 เดือน (ภาษาอังกฤษ)

6. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด 

7. สำหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตร ให้ยื่นสูติบัตร (พร้อมสำเนา 1 ชุด และใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

8. ทะเบียนสมรส (พร้อมสำเนา 1 ชุด และใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

9. สำหรับผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของราชอาณาจักรไทย ให้ยื่นใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่มีอายุอย่างต่ำ 2 ปี, ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศ และวีซ่าอนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry visa) (พร้อมสำเนา 1 ชุด และใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

10. หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

11. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

12. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ กรณีมีคนเชิญ พร้อมเอกสารส่วนตัวของผู้เชิญ

13. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท

14. ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้แนบ passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย

15. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

16. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ( Medical Insurance )


สถานทูตประเทศอิตาลี ประจำประเทศไทย
ตึกซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 27 ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10330
โทร 02-250-4970 อีเมล์ : [email protected]  , website: ambbangkok.esteri.it

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS
เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 – 405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330    โทร 02-118-7001 อีเมล์ : [email protected] , website: vfsglobal.com/italy/thailand

Australia - Austria - Belgium - Canada - Czech - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Ireland - Italy - Latvia - Lithuania - Luxembourg - Netherlands - New Zealand - Norway - Spain - Sweden - Switzerland - UAE - UK - USA

ProudWindTravel-banner