วีซ่าดูไบ
UAE Visa (Dubai)

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 1 ชุด (เอกสารสีเท่านั้น)
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
6. เอกสารการทำงาน โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)
7. สำเนาใบจองโรงแรมที่ดูไบ
8. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน
9. ใบสูติบัตร (เอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ) (กรณีอายุไม่ถึง 22ปี และต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครอง)
วีซ่าจะออกมาในรูปแบบของ E-Visa (Electronic Visa) 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าบริการ + ค่าวีซ่า 5,900 บาท


Australia - Austria - Belgium - Canada - Czech - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Ireland - Italy - Latvia - Lithuania - Luxembourg - Netherlands - New Zealand - Norway - Spain - Sweden - Switzerland - UAE - UK - USA

ProudWindTravel-banner