วีซ่าไอร์แลนด์
Visa Ireland

ประเภทของวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศไอร์แลนด์

วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยี่ยมคนรัก หรือ ญาติ หากคุณต้องการเยี่ยมชมไอร์แลนด์ สำหรับวันหยุดพักผ่อนเพื่อเรียนหลักสูตรระยะสั้นหรือเพื่อการประชุมทางธุรกิจสมัครเรียน ระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน ให้ขอวีซ่าระยะสั้น คือ วีซ่า ‘C’

หากคุณต้องการเดินทางไปไอร์แลนด์นานกว่า 3 เดือนให้สมัครวีซ่าพำนักระยะยาว คือวีซ่า ‘D’ เช่น ไปเรียนต่อหรือไปทำงาน หรือย้ายไปตั้งถิ่นฐานในไอร์แลนด์กับสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในไอร์แลนด์อยู่แล้ว

หากคุณมีวีซ่า D แบบพำนักระยะยาวคุณสามารถอยู่ในรัฐได้นานกว่า 3 เดือน จากนั้นคุณต้องไปหาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าเรือไอร์แลนด์ คุณจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ที่นั่น

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าไอร์แลนด์

วีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยี่ยมคนรัก หรือ ญาติ

 • รูปถ่ายติดใบคำร้อง 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น)
 • หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนและ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • ทะเบียนสมรส (กรณียังจดทะเบียนสมรสอยู่)
 • ใบหย่า (กรณีเคยหย่า)
 • ใบสูติบัตรบุตร (ถ้ามี)
 • ใบรับรองบุตร(กรณีนำบุตรไปด้วย)
 • หนังสือรับรองการทำงาน พร้อมกำหนดวันอนุญาตให้ลางาน (ถ้าทำงาน)
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีการเดินบัญชีและมีเงินเพียงพอที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
 • โฉนดที่ดิน หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ อาทิ หุ้น, หน่วยลงทุนปันผล, หรือที่มาของรายได้เสริม..
 • รูปถ่ายและหลักฐานแสดงความสัมพันธ์
  – รูปถ่ายคู่กันและรูปถ่ายแสดงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกับผู้เชิญ
  – หลักฐานการจองห้องพักที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
  – หลักฐานการส่งเงินช่วยเหลือ
  – หลักฐานการติดต่อทางอีเมล์ หรือ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์….
 • จดหมายเชิญและเอกสารประกอบการเชิญจากสปอนเซอร์

กรณีเยี่ยมญาติพี่น้อง,พ่อแม่

 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้านของญาติ

 วีซ่าท่องเที่ยวออกค่าใช้จ่ายเอง

 • รูปถ่ายติดใบคำร้อง 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น)
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนและ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • ทะเบียนสมรส (กรณียังจดทะเบียนสมรสอยู่)
 • หนังสือรับรองการทำงาน พร้อมกำหนดวันอนุญาตให้ลางาน (ถ้าทำงาน)
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีการเดินบัญชีและมีเงินเพียงพอที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้ง
 • โฉนดที่ดิน หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ (อาทิ หุ้น, หน่วยลงทุนปันผล, หรือที่มาของรายได้เสริม)
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน 
 • ประกันการเดินทาง (สถานทูตไม่ได้บังคับให้ทำ แต่แนะนำว่าควรยื่นประกอบการขอวีซ่า)
 • จดหมายชี้แจงการเดินทาง รวมถึงเหตุผลของการเดินทาง

Australia - Austria - Belgium - Canada - Czech - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Ireland - Italy - Latvia - Lithuania - Luxembourg - Netherlands - New Zealand - Norway - Spain - Sweden - Switzerland - UAE - UK - USA

ProudWindTravel-banner