วีซ่าออสเตรีย
Visa Austria

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริง พร้อมสำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสีที่มีพื้นหลังสีขาว 4.5 cm x 3.5 cm ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ

3. หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) 

4. หลักฐานการเงิน ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน 

5. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรมที่ระบุชื่อของผู้เดินทางอย่างชัดเจน

6. สำเนาการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและกลับ

7. ประกันการเดินทาง มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท)

8. หนังสือเชิญต้นฉบับที่ออกโดย บริษัทหรือ ที่ระบุข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

9. เอกสารของผู้เชิญ (พาสปอร์ต, หนังสือรับรองรายได้, หนังสือการเป็นผู้สปอนเซอร์) กรณีมีผู้เชิญหรือออกค่าใช้จ่ายให้


ศูนย์รับยื่นวีซ่าออสเตรีย  VFS Global Austria
อาคารเดอะพลาซ่าชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ 405  อาคารจัตุรัสจามจุรี  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330
เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. – 12:00 น. และ เวลา 13:00 น.-16:00 น. 
เวลารับคืนหนังสือเดินทาง: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13:00 น. – 16:00 น.
ติดต่อสอบถามข้อมูล : รับคำร้องขอวีซ่าออสเตรียได้ที่หมายเลข +662 118 7008
ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง 16:00 หรือ ส่งอีเมลมาที่ [email protected]
ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรีย เชียงใหม่
อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช 191 ชั้น 6 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 14.30 น.   นอกเวลาทำการ: เสาร์ 09.00 – 12.00 น. (มีค่าบริการเพิ่มเติม)
เวลารับหนังสือเดินทาง: จันทร์ – ศุกร์ 14.30 – 15.30 น.

Australia - Austria - Belgium - Canada - Czech - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Ireland - Italy - Latvia - Lithuania - Luxembourg - Netherlands - New Zealand - Norway - Spain - Sweden - Switzerland - UAE - UK - USA

ProudWindTravel-banner