วีซ่าฮังการี
Visa Hungary

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริง พร้อมสำเนา และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่าย ขนาด 3.5 ซม x 4 ซม พื้นหลังสีขาว จำนวน  2 ใบ

3. สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) 2 ฉบับ และสำเนาวีซ่าอื่นๆ ที่เคยได้รับ

4. หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

5. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

6. แผนการเดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ

7. หนังสือรับรองการทำงาน หรือสถานศึกษาที่เรียนอยู่ภาษาอังกฤษ

8. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ กรณีมีคนเชิญ พร้อมเอกสารส่วนตัวของผู้เชิญ

9. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท

10. ใบจองที่พัก/โรงแรม  หรือผู้ที่จะมาพักอยู่ด้วยพร้อมหน้า passport 

11. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

12. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ( Medical Insurance )


แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ฮังการี ประจำประเทศไทย
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 14 (ห้องที่ 1401, 1411-1412) 
57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี, กทม 10330
โทร: 02-118-9600 กรณีฉุกเฉิน: 081 875 4610 
แผนกกงสุลเปิด จันทร์, พุธ และศุกร์ เวลา 9:00 น. -13:00น
อีเมล์: [email protected]  ,  website: www.mfa.gov.hu

Australia - Austria - Belgium - Canada - Czech - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Ireland - Italy - Latvia - Lithuania - Luxembourg - Netherlands - New Zealand - Norway - Spain - Sweden - Switzerland - UAE - UK - USA

ProudWindTravel-banner