วีซ่าเดนมาร์ก
Visa Denmark

เดนมาร์ก เป็นประเทศที่อยู่ในเขตเชงเก้นวีซ่า และมีชื่อทางการว่า “ราชอาณาจักรเดนมาร์ก” เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิก มีแผ่นดินหลักตั้งอยู่บนคาบสมุทรจัตแลนด์ ทางทิศเหนือติดเยอรมัน  ทิศใต้ติดนอร์เวย์  อยู่ในส่วนตะวันตกของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย เขตแดนทางตะวันตกจรดนอร์เวย์ และตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดน มีพรมแดนจรดทะเลเหนือและทะเลบอลติก  เดนมาร์กมีดินแดนนอกชายฝั่งห่างไกลออกไปสองแห่ง คือ หมู่เกาะแฟโรและกรีนแลนด์ ซึ่งแต่ละแห่งมีอำนาจปกครองตนเอง

เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีการปกครองโดยระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใต้รัฐธรรมนูญ และเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปแต่ยังไม่เข้าร่วมใช้สกุลเงินยูโร เดนมาร์กเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติก

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเดนมาร์ก

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว 3.5×4.5 cm. ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

4. หลักฐานการเงินตัวจริงพร้อมสำเนา 

5. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

6. Statements จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน และมีเงินเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการขอวีซ่า

7. ตารางการเดินทางท่องเที่ยว (บริษัทดำเนินการให้)

8. ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อมหน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย (บริษัทดำเนินการให้)

9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ (บริษัทดำเนินการให้)

10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

11.ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ( Medical Insurance ) (บริษัทดำเนินการให้)

 12. ใบเชิญจากคนเชิญ VU2  และเอกสารส่วนตัวของผู้เชิญ เช่น 
พาสปอร์ต และหน้าที่มีตราประทับเข้าออกประเทศไทย/หนังสือรับรองการทำงาน / Statements ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีมีผู้เชิญ)

Australia - Austria - Belgium - Canada - Czech - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Ireland - Italy - Latvia - Lithuania - Luxembourg - Netherlands - New Zealand - Norway - Spain - Sweden - Switzerland - UAE - UK - USA

ProudWindTravel-banner